Text legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta website és "BUSBAC SERVEIS, SL", amb domicili a General Prim 33-35, 1r, 08191 de Rubí (Barcelona), amb número de CIF: B60468097, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 26674, foli 83, Full B105807, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte hola@busbac.com.

La informació continguda en www.busbac.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix "BUSBAC SERVEIS, SL" (en endavant "BUSBAC SERVEIS") dins de l'àmbit de l'assessorament empresarial en els àmbits econòmic, fiscal, laboral i jurídic , i on s'ofereix accés a continguts de el sector de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés a la web www.busbac.com exigeix ​​l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.busbac.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de "BUSBAC SERVEIS", i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, "BUSBAC SERVEIS" de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per "BUSBAC SERVEIS".

"BUSBAC SERVEIS" vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de "BUSBAC SERVEIS". No obstant això, es comunica que, en el cas que "BUSBAC SERVEIS" sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d'informació de "BUSBAC SERVEIS" seran objecte de tractament i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a "BUSBAC SERVEIS".

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb "BUSBAC SERVEIS", així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.

"BUSBAC SERVEIS" ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés a el Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

CLÀUSULA INFORMATIVA LOPD I LSSI-C

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de "BUSBAC SERVEIS, SL" amb CIF B60468097 i domicili social situat a CL GENERAL PRIM, 33- 35 1º 08191, RUBI (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, "BUSBAC SERVEIS, S.L." informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. "BUSBAC SERVEIS, S.L." informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que "BUSBAC SERVEIS, S.L." es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic hola@busbac.com.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de "BUSBAC SERVEIS, S.L.", dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o a el telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de "BUSBAC SERVEIS, S.L."

COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet a el seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l'avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.busbac.com.

REGISTRE I CONTRASENYES D'ACCÉS

"BUSBAC SERVEIS" proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d'usuari i una clau d'accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la web.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

"BUSBAC SERVEIS" es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d'accés d'algun usuari quan concorren circumstàncies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l'ús dels diferents serveis als quals s'accedeix amb clau d'accés o per la utilització que d'ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l'usuari.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

"BUSBAC SERVEIS" no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, "BUSBAC SERVEIS" no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de "BUSBAC SERVEIS" conte enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. "BUSBAC SERVEIS" no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

"BUSBAC SERVEIS" no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.busbac.com i / o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

"BUSBAC SERVEIS" es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per "BUSBAC SERVEIS ", i si no els enllaços que s'estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

"BUSBAC SERVEIS" procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic hola@busbac.com.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.busbac.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

"BUSBAC SERVEIS" es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

"BUSBAC SERVEIS" es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència de el lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Rubí.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

"BUSBAC SERVEIS, S.L."

Tots els drets reservats

TOP